Artikel 1 Definities

Verhuurder

Verhuurder De besloten vennootschap RUSH CARS gevestigd te Antwerpen,

Huurder

Huurder De natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie de overeenkomst wordt gesloten.

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst De nadere schriftelijke uitwerking van de reservering van een wagen.

Bestuurder

Bestuurder de feitelijke bestuurder die zich heeft gelegitimeerd met een geldig rijbewijs.

Voltooiing van de reservering

De reservering is pas voltooid en staat pas vast nadat de huurder schriftelijk akkoord heeft gegeven op de boekingsbevestiging.

Een kopie van het identiteitsbewijs

Om de reservering uit te voeren dient de verhuurder, schriftelijk of op locatie, een kopie van zijn identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort te overleggen. Deze kopie bevat in ieder geval de volgende gegevens: voornaam of voornamen, achternaam, foto, geboortedatum. Alle andere, voor verhuurder niet relevante gegevens dienen onleesbaar te zijn gemaakt. Op de kopie dient, zodanig dat alle voorgenoemde relevante gegevens leesbaar zijn, het volgende zijn vermeld: de datum van de reservering en RUSH CARS.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere reservering en huurovereenkomst zoals tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen en gelden alleen voor de desbetreffende reservering en/of huurovereenkomst.

2.3 Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van verhuurder.

Artikel 3 Reservering/Huurovereenkomst

3.1 De reservering komt tot stand nadat de huurder schriftelijk akkoord heeft gegeven op de door de huurder aangeboden boekingsbevestiging, kennis heeft genomen van de aan de boekingsbevestiging gehechte algemene voorwaarden, en op voorhand van de rit een kopie van het identiteitsbewijs, zoals in artikel 1.6 staat gedefinieerd, heeft overlegd.

3.2 De reservering komt tot stand en staat vast nadat de huurder de boekingsbevestiging heeft getekend, een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs heeft overlegd en een aanbetaling heeft gedaan van 20% van de huursom.

3.3 De huurovereenkomst betreft de nadere schriftelijke uitwerking van de tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen mondelinge reservering, alsmede de staat van het voertuig waarop o.a. vermeld de kilometerstand en eventuele schade aan het voertuig. Deze huurovereenkomst wordt door huurder en verhuurder bij aanvang van ingebruikname van de wagen voor akkoord ondertekend.

3.4 Een tot stand gekomen reservering, waarbij een bepaalde wagen voor een bepaalde tijdsduur, voor zover van toepassing inclusief de haal- en brengservice, door verhuurder voor huurder wordt gereserveerd is bindend met alle daaraan van rechtswege verbonden rechten en plichten.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De (ver)huur van een Supercar is belast met het wettelijk percentage aan verschuldigde omzetbelasting.

4.2 De huurprijs van de door verhuurder ter beschikking gestelde wagen is inclusief een vrij af te leggen afstand van 100 km tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen. Meer verreden kilometers worden door verhuurder, bij het tegen het in de huuroverkomst genoemde tarief, achteraf bij huurder in rekening gebracht en/of verrekend met de door de huurder betaalde waarborgsom.

4.3 Vaststelling van het aantal verreden kilometers geschiedt aan de hand van de stand van de kilometerteller zoals opgenomen bij aanvang en einde huurovereenkomst.

4.4 Tankkosten bedragen €35,- per kwart tank voor elke Supercar.

4.5 De prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW

Artikel 5 Betaling

5.1 De huurder is, vanaf het moment dat hij/zij de boekingsbevestiging heeft ontvangen, de overeengekomen huurprijs vermeerderd met de eventuele bijkomende kosten aan de huurder verschuldigd.

5.2 De op de reservering van toepassing zijnde, door de huurder te betalen, waarborgsom dient uiterlijk bij aanvang van de reservering aan de verhuurder te zijn voldaan.

5.3 Direct na de boekingsbevestiging wordt de hierop betrekking hebbende factuur door de verhuurder, schriftelijk, aan de huurder verzonden. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 7 dagen doch dient uiterlijk bij aanvang van de reservering voldaan te zijn.

Artikel 6 Annulering

6.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, ongeacht wat voor redenen, is de huurder zijn aanbetaling per voertuig kwijt als annuleringskosten.

Artikel 7 Verzekering, eigen risico, aansprakelijkheid en waarborgsom

7.1 De door verhuurder ter beschikking gestelde wagen is verzekerd inclusief een “verhuur clausule” onder de volgende voorwaarde: a- De betreffende wagen is alleen dan verzekerd indien deze bestuurd wordt door een, bij het tot stand komen van de huurovereenkomst, door de huurder opgegeven bestuurder(s); b- De betreffende wagen is alleen verzekerd gedurende het in de huurovereenkomst benoemde tijdsbestek.

7.2 Bij het ontstaan van schade aan de Supercar dient de verhuurder hier onverwijld door de huurder van in kennis te worden gesteld.

7.2.1 De huurder is bij aanrijdingsschade verplicht het in de Supercar aanwezige schadeformulier in te (laten) vullen, zelf te ondertekenen en de tegenpartij het formulier te laten ondertekenen.

7.3 Bij aanvang en einde van de huurovereenkomst wordt de wagen door huurder en verhuurder op aanwezige schade geïnspecteerd. Het resultaat van deze schade wordt schriftelijk in de huurovereenkomst vastgelegd.

7.4 Huurder is aansprakelijk voor alle (gevolg)schade aan de wagen en/of aantoonbare verdere bedrijfsschade van verhuurder die ontstaan is aan de wagen in de periode gelegen tussen de aanvang en het einde van de huurovereenkomst.

7.5 Huurder is aansprakelijk voor alle gevaarlijke of onbehoorlijke gedragingen, waaronder rijgedrag, van de bestuurder(s) en/of passagier(s) van de wagen.

7.6 Het voor rekening van de huurder komende eigen risico m.b.t. de onder artikel 7.4 bedoelde schade(s) is beperkt tot maximaal € 25.000, –

ARTIKEL 8 Boeteclausule

8.1 De huurder die de Supercar bij verhuurder afneemt, en wiens naam derhalve op het huurcontract is vermeld, is volledig aansprakelijk voor de boetes.

8.2 Wanneer de huurder constateert dat het interieur van de gehuurde Supercar bevuild is, brengt de verhuurder een bedrag van €250,00 aan schoonmaakkosten in rekening.

8.3 Wanneer de verhuurder constateert dat het interieur van de Supercar beschadigd is door vervuiling, brengt de verhuurder een bedrag van €250,- aan schoonmaakkosten in rekening, en worden de reparatiekosten ingehouden op de borg.

8.4 Roken in de gehuurde wagen is ten strengste verboden. Om de rookgeur uit het interieur te laten verwijderen brengt de verhuurder een bedrag van €250,00 aan schoonmaakkosten in rekening.

8.5 Onder boetes worden verstaan, maar is niet beperkt tot, snelheidsboetes, door rood rijden, rechts inhalen etc. die ter plekke worden uitgeschreven door een politieagent. De verhuurder belast deze boetes door aan de huurder.

8.6 De verhuurder laat de boete omzetten op naam van de huurder. Hiermee heeft de huurderbetalingsverplichting voor de boete, en zijn de gevolgen van het niet of niet tijdig betalen van de boete volledig voor rekening van de huurder.

8.7 Bij inbeslagneming van de door huurder gehuurde Supercar brengt de verhuurder 50% van de inkomstenderving in rekening bij de huurder.

8.8 Bij constatering van rijden onder invloed, waarbij de huurder geen schade heeft toegebracht aan de gehuurde wagen, wagens(s) van derde(n), roerende of onroerende goederen, houdt de verhuurder de gehele waarborgsom in.

8.9 Bij constatering van rijden onder invloed, waarbij de huurder schade heeft toegebracht aan de gehuurde wagen, wagens(s) van derde(n), roerende of onroerende goederen houdt de verhuurder de gehele waarborgsom in en stelt hij de huurder aansprakelijk voor het vergoeden van de gemaakte/veroorzaakte schade.

8.10 Bij constatering van het verlaten van België met de wage is de verhuurder gerechtigd om als boete de waarborgsom in te houden, tenzij anders vermeld op de huurovereenkomst.

Artikel 9 Schade

9.1 De huurder is aansprakelijk voor de door hem ontstane schade die is toegebracht aan de gehuurde wagen, wagen(s) van derde(n), roerende of onroerende goederen van anderen.

9.2 De huurder is aansprakelijk voor de schade die een niet-huurder of niet-verzekerde toebrengt aan de gehuurde wagen, wagen(s) van derde(n), roerende of onroerende goederen van anderen.

Artikel 10 Diefstal

10.1 In het geval dat de Supercar wordt gestolen dient de huurder:

 10.1.1 onverwijld aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau
10.1.2 de verhuurder onverwijld van de diefstal op de hoogte te brengen

10.2 In het geval dat de huurder aangifte heeft gedaan en de sleutels afgeeft bij de verhuurder, is verhuurder gerechtigd om, aan de hand van het politieonderzoek, 50-70% van de cataloguswaarde in rekening te brengen.

10.3 In het geval dat de huurder geen aangifte doet en de sleutels niet afgeeft bij verhuurder is de verhuurder gerechtigd om 100% van de cataloguswaarde in rekening te brengen bij de huurder.

10.4 In het geval dat de huurder aangifte doet, maar de sleutels niet afgeeft bij de verhuurder is de verhuurder gerechtigd om 100% van de cataloguswaarde in rekening te brengen bij de huurder.

Artikel 11 Verplictingen huurder

11.1 Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.

11.2  Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

11.3 Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden. Bij overtreding daarvan is huurder volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten zoals o.a. boetes en inkomstenderving van verhuurder zoals o.a. bij inbeslagname van de wagen.

11.4 Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen. Het is de huurder uitdrukkelijk niet toegestaan om alcoholische dranken of enige vorm van drugs (waaronder softdrugs, harddrugs, lachgas en anabole steroïden) in het voertuig aanwezig te hebben.  

11.5 Huurder is verplicht alle instructies van verhuurder op te volgen bij gebreke waarvan verhuurder gerechtigd is de huurovereenkomst direct en zonder enige verrekening van de huursom te beëindigen.

11.6 Het is huurder niet toegestaan om brandbare, giftige en/of anderszins gevaarlijke stoffen te vervoeren.

11.7 Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.

11.8 Het is huurder verboden om België met de wagen te verlaten, tenzij tussen huurder en verhuurder schriftelijk anders is overeengekomen.

11.9 Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

11.10 Het is huurder niet toegestaan om strafbare feiten c.q. misdaden te plegen met het voertuig.

11.11 In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

11.12 Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten

11.13 Huurder dient de Supercar op het overeengekomen tijdstip, op de overeengekomen datum, weer bij verhuurder in te leveren c.q. aan haar ter beschikking te stellen.

11.13.1 Bij gebreke hiervan is de huurder na een overschrijding van 15 minuten een bedrag van €100,- per kwartier verschuldigd. Waarbij een gedeelte van een uur voor een vol uur wordt berekend.

11.14 Bij einde huurovereenkomst dient de Supercar volledig te zijn afgetankt met Euro-98 benzine. Bij gebreke hiervan zal dit door de verhuurder worden gedaan en rekent hij hiervoor €50,00 per kwart tank, aan tankkosten, welke voor rekening van de huurder komen.

11.15 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schadeclaims of andere aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van de wagen gedurende de huurovereenkomst.

Artikel 12 Verplichtingen verhuurder

12.1 Verhuurder stelt de in de huurkomst genoemde wagen, tijdens de reservering, aan huurder ter beschikking.

12.2 De wagen is schoon, voldoende onderhouden en voorzien van een volle brandstoftank

12.3 Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.

12.3 Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.
12.4 Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging.

12.5 Verhuurder is gerechtigd bij slechte weersomstandigheden de reservering te annuleren. Verhuurder dient zich dan volledig in te spannen voor het tot stand komen van een nieuwe, gelijkluidende, reservering rekening houdend met de wensen van huurder, bij gebreke waarvan de huurovereenkomst kosteloos kan worden geannuleerd.

12.6 Alle boetes, transacties en administratieve sancties die worden opgelegd aan de huurder ten tijde van de reservering De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder worden opgelegd ter zake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en/of overtredingen. De NAW-gegevens van de betreffende huurder worden door verhuurder aan de betreffende instantie doorgeven. Voor deze door verhuurder te verrichten administratieve werkzaamheden brengt de verhuurder een bedrag ad € 12,50 (incl. BTW) bij de huurder in rekening.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

13.1 Verhuurder is, behoudens een van huurder ontvangen bezwaar, gerechtigd om tijdens de reservering foto’s dan wel video opnames te maken en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden. Het intellectuele eigendom van dit beeldmateriaal berust bij verhuurder.

Artikel 12 – Einde huurovereenkomst:

  1. Indien blijkt dat de wagen door een niet geregistreerde bestuurder wordt bestuurd of buiten het in de huurovereenkomst benoemde tijdsbestek wordt gebruikt is de wagen onverzekerd en wordt de overeengekomen huurovereenkomst direct, en zonder enige verrekening van de huursom, beëindigd. Bovendien verbeurt verhuurder van huurder een direct opeisbare boete ter hoogte van de door de huurder betaalde waarborgsom en is de huurder aansprakelijk voor alle verdere gevolgschade, boetes, e.d.

12.2 Indien huurder de wagen, zonder daartoe verleende toestemming gebruikt, wordt de overeengekomen huurovereenkomst direct en zonder enige verrekening van de huursom beëindigd en dient de Supercar terstond ingeleverd te worden. Bovendien verbeurt verhuurder van huurder een direct opeisbare boete ter hoogte van de door de huurder betaalde waarborgsom.

Artikel 13– Klachten

13.1 Klachten over de huurovereenkomst en/of de uitvoering daarvan waaraan de huurder gevolgen wil verbinden, dienen volledig en duidelijk omschreven door de huurder of diens gemachtigde binnen 14 dagen na beëindiging van de reservering schriftelijk en met redenen omkleed bij verhuurder ingediend te worden. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de huurder zijn rechten ter zake verliest.

13.2 Verhuurder dient binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te trachten met de huurder tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. Indien geen volledige overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de huurder beslecht wil zien, kan huurder zich wenden tot de competente (kanton) rechter.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt beheerst door België recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

©2022 Rush Cars Luxury Car Rental. Alle rechten voorbehouden.

Log in with your credentials

Forgot your details?